ประวัติการสอนของครูผู้สอน

          เริ่มสอนครั้งแรก  เมื่อวันที่   ๑๖   เดือนพฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕๓๓    ในระดับชั้น  ประถมศึกษา  โรงเรียนบ้านดงยาง  ตำบล ดงยาง    อำเภอนาดูน    จังหวัด มหาสารคาม    สังกัด สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอนาดูน  สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดมหาสารคาม          กระทรวง ศึกษาธิการ

ปัจจุบันสอน

                                           ปัจจุบันสอนระดับชั้น  ประถมศึกษาปีที่ ๕      โรงเรียนเทศบาลบ้านแมด  ตำบล ตลาด   อำเภอ เมืองมหาสารคาม   จังหวัด มหาสารคาม   ๔๔๐๐๐  ทำการสอนรวมเป็นเวลา     ๓๒   ปี    ๑๐  เดือน  ๑๔  วัน

 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ( x ) ของรายวิชาที่สอนในปีการศึกษา ๒๕๖๕

                     ในปีการศึกษา  ๒๕๖๕  ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้เป็นครูประจำชั้นปีที่ ๕ และทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖  ในรายวิชาคณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทักษะชีวิต  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ดังนี้

รูปภาพ หนังสือที่ใช่สอน
0 %
รายวิชาคณิตศาสตร์ ป.๔ ร้อยละ
0 %
รายวิชาวิทยาศาสตร์ ป.๕ ร้อยละ
0 %
รายวิชาคณิตศาสตร์ ป.๕ ร้อยละ
0 %
รายวิชาวิทยาศาสตร์ ป.๖ ร้อยละ
0 %
รายวิชาคณิตศาสตร์ ป.๖ ร้อยละ
0 %
รายวิชาทักษะชีวิต ป.๕ ร้อยละ
%
รายวิชาวิทยาศาสตร์ ป.๔ ร้อยละ

ปัจจุบันเป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ทำการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้

จำนวน  ๔  ชั่วโมง/สัปดาห์

จำนวน  ๔  ชั่วโมง/สัปดาห์

– รายวิชาสังคมศึกษา ฯ  จำนวน  ๒  ชั่วโมง/สัปดาห์                                    – รายวิชาประวัติศาสตร์   จำนวน  ๑  ชั่วโมง/สัปดาห์

จำนวน  ๒  ชั่วโมง/สัปดาห์

– รายวิชาเพิ่มเติมทักษะชีวิต     จำนวน  ๑  ชั่วโมง/สัปดาห์

– รายวิชาเพิ่มเติม ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  จำนวน  ๑  ชั่วโมง/สัปดาห์

จำนวน  ๓  ชั่วโมง/สัปดาห์

จำนวน  ๓  ชั่วโมง/สัปดาห์

การครองงาน ( การปฏิบัติงาน)

                       ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายเป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕  ในปีการศึกษา ๒๕๖๖  ได้จัดทำกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และส่งเสริมผู้เรียนโดยคำนึงถึงความแตกต่างด้านสติปัญญาและความถนัด รวมถึงความสนใจของผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยได้จัดทำวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย             โดยจัดหากิจกรรม เกมการศึกษา เอกสารประกอบการสอนมาใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัย รักการอ่าน  มีทักษะกระบวนการคิด  ฝึกฝนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น  เคารพในความคิดเห็นของผู้อื่นและกล้าแสดงออก อีกทั้งยังได้อบรมสั่งสอนนักเรียนในเรื่องของคุณธรรม  จริยธรรม โดยปฏิบัติหน้าที่ทำการสอนอย่างเต็มที่ เต็มเวลา เต็มความสามารถ  ด้วยความรักและศรัทธาต่อวิชาชีพครู

                    ทำให้นักเรียนเกิดความรู้มีทักษะกระบวนการและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  ฝึกให้นักเรียนถอดบทเรียนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและRCA ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทำให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นกว่าเกณฑ์ที่กำหนด   เฉลี่ยร้อยละ    เป็นคณะทำงานร่วมรับผิดชอบในการส่งโรงเรียนประเมินเป็นโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย    ผลการประเมินผ่านในระดับดีเยี่ยม   อีกทั้งประเมินสถานศึกษาพอพียง  กระทรวงศึกษาธิการ  ผลการประเมินผ่านในระดับดีเยี่ยม ในปัจจุบันกำลังดำเนินการส่งประเมินเป็นโรงเรียนศูนย์พอเพียง