ประวัติ คุณครู​

ข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ ประพฤติตามระเบียบแบบแผนของสถานศึกษา   ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด โดยปฏิบัติตนตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มใจ และมุ่งมั่นทำงานให้สำเร็จ อุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ยินดีและยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานและบุคคลอื่นที่ให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงงานและตนเองให้ดีขึ้น

ข้อมูลส่วนตัว

ประวัติการสอนของครูผู้สอน

 

 

ข้อมูลส่วนบุคคล

เกิดเมื่อวันที่ :  ๑๔   เดือนสิงหาคม   พ.ศ.  ๒๕๐๖  ปัจจุบัน : อายุ  ๖๐  ปี     ศาสนา   พุทธ  บ้านเลขที่  ๘   ซอย  ๕๔   ถนนนครสวรรค์     ตำบล ตลาด   อำเภอ เมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม   ๔๔๐๐๐      

 

 

ครอบครัว

 

 

การครองตน  ( คุณธรรมจรรยาบรรณและจิตวิญญาณ)                                                                                                    ข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ ประพฤติตามระเบียบแบบแผนของสถานศึกษา       ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด โดยปฏิบัติตนตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มใจ และมุ่งมั่นทำงานให้สำเร็จ อุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ยินดีและยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานและบุคคลอื่นที่ให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงงานและตนเองให้ดีขึ้น ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งทางกาย วาจา และใจ มีความรัก ความเมตตา ให้ความช่วยเหลือ เสียสละเวลาของตนให้แก่นักเรียนอย่างเต็มที่ ดูแลเอาใจใส่นักเรียนด้วยความเสมอภาค ช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาในการเรียนโดยไม่หวังผลตอบแทน มีความซื่อสัตย์ทั้งกายและใจ กตัญญูต่อบิดา มารดา ญาติ พี่น้องและผู้มีพระคุณ มัธยัสถ์ ประหยัดอดออม ละเว้นอบายมุข ดำรงชีวิตอย่างพอเพียง พอเหมาะกับรายได้ของตนเอง

 

 

  การครองคน  ( คุณลักษณะที่ดีต่อผู้อื่นและสังคม )

        ข้าพเจ้าได้ให้คำแนะนำ คำปรึกษาและช่วยเหลือ แก่นักเรียน เพื่อนครู ทั้งในเรื่องส่วนตัวและครอบครัว ได้ร่วมจัดทำกิจกรรมต่าง ๆ  โดยมีการติดต่อประสานงานกับผู้ปกครอง  ชุมชน และขอความร่วมมือในการให้ความรู้แก่นักเรียน  ทำเอกสารแผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและได้เผยแพร่เอกสารแผ่นพับนี้ให้กับนักเรียน ผู้ปกครองและคนในชุมชน จัดป้ายนิเทศสาระน่ารู้ต่าง ๆ

special assignments

งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย

งานพิเศษที่ได้รับมอบหมายสามารถมีความหลากหลายได้ตามบุคคลและสถานการณ์ที่แตกต่างกัน ดังนั้น นี่คือตัวอย่างของงานพิเศษที่อาจมีการมอบหมาย:

คณะกรรมการประสานงานวิชาการท้องถิ่น 61%
ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับเทศบาล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับสถานศึกษา
หัวหน้างานบุคคล