กิจกรรมพิธีไหว้ครู

                พิธีไหว้ครู เป็นพิธีกรรมที่เป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู การไหว้ครูเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรง     การไหว้ครูมีใช้ในหลายกิจกรรม เช่น การไหว้ครูในโรงเรียน พิธีกรรมของโรงเรียนในวันครู การไหว้ครูมวย เป็นการไหว้ครูด้วยลีลาของศิลปะมวยไทย เช่นเดียวกับกระบี่กระบอง การไหว้ครู ก่อนการแสดงศิลปะดนตรี เช่น หนังตะลุง และการไหว้ครูในงานประพันธ์ เรียกว่า บทไหว้ครู หรือ อาเศียรวาท (อาเศียรพาท ก็ว่า) เป็นการกล่าวระลึกถึงบุญคุณครู และขอความเป็นมงคล

Picture1

กิจกรรมโรงเรียน

           กิจกรรมที่จัดขึ้นนอกเวลาเรียนปกติหรือนอกเหนือ จากตารางสอนวิชาต่าง ๆ เพื่อสนองความสนใจความสามารถและความถนัดของนักเรียนอัน เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสแสวงหาความรู้ให้แตกฉานยิ่งขึ้นและเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ

กิจกรรมคริสต์มาส

              เทศกาลคริสต์มาส ถือเป็นเทศกาล ที่มีความสำคัญมากเทศกาลหนึ่งเลย นอกจากจะเป็น วันขอบคุณพระเจ้า หรือวันประสูติของพระเยซู ซึ่งตามปฎิทินแล้ว คือวันที่ 25 ธันวาคม ของทุกปี ถึงแม้ฟังดูจะเหมือนเป็นเรื่องเกี่ยวกับศาสนา แต่บางพื้นที่ก็ถือเป็นเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองแบบสากล ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับศาสนาเลย แล้วเค้าทำอะไรกันบ้างในเทศกาลนี้ มาดูกันเลยค่า

กิจกรรม ลูกเสือ

        ขบวนการเยาวชนมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมให้การศึกษาและพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา ทั้งนี้ เป็นไปตามความมุ่งประสงค์ หลักการ และวิธีการ ซึ่งผู้ให้กำเนิดลูกเสือโลกได้ให้ไว้ ขบวนการนี้เป็นขบวนการระดับโลก