ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายเป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕  ในปีการศึกษา ๒๕๖๖  ได้จัดทำกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และส่งเสริมผู้เรียนโดยคำนึงถึงความแตกต่างด้านสติปัญญาและความถนัด รวมถึงความสนใจของผู้เรียนเป็นสำคัญ  โดยได้จัดทำวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย  โดยจัดหากิจกรรม เกมการศึกษา เอกสารประกอบการสอนมาใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัย รักการอ่าน  มีทักษะกระบวนการคิด  ฝึกฝนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น  เคารพในความคิดเห็นของผู้อื่นและกล้าแสดงออก อีกทั้งยังได้อบรมสั่งสอนนักเรียนในเรื่องของคุณธรรม  

คุณครู วิทยฐานะครูชำนาญพิเศษ

นางสาวเกษร  สมศรี

โรงเรียนเทศบาลบ้านแมด

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 

โรงเรียนเทศบาลบ้านแมดกองการศึกษา   เทศบาลเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคาม

การครองคน ( คุณลักษณะที่ดีต่อผู้อื่นและสังคม )

         ข้าพเจ้าได้ให้คำแนะนำ คำปรึกษาและช่วยเหลือ แก่นักเรียน เพื่อนครู ทั้งในเรื่องส่วนตัวและครอบครัว  ได้ร่วมจัดทำกิจกรรมต่าง ๆ  โดยมีการติดต่อประสานงานกับผู้ปกครอง  ชุมชน และขอความร่วมมือในการให้ความรู้แก่นักเรียน  ทำเอกสารแผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและได้เผยแพร่เอกสารแผ่นพับนี้ให้กับนักเรียน ผู้ปกครองและคนในชุมชน จัดป้ายนิเทศสาระน่ารู้ต่าง ๆ เพื่อบริการชุมชนและผู้ปกครอง

มาเริ่มเรียนกันเถอะ !!